Project : 1 January 2016 – 31 December 2017

Thinking at the Edge of the World. Perspectives from the North

Click here for English version

OCA har gleden av å presentere Tanker fra verdens ytterkant. Perspektiver fra nord. Dette pågående prosjektet er en del av OCAs programserie Notasjoner og ble innledet i 2015. Det tar for seg Nord-Norges kulturhistorie og vil utvikles i samarbeid med lokale aktører i løpet av 2016 og 2017. Prosjektet vil anta ulike uttrykksmåter på flere steder både i Norge (spesielt på Svalbard, i Karasjok og i Oslo) og utenlands – blant annet i form av internasjonale konferanser, arbeidsopphold i Nord-Norge for forskjellige kunstnere, ny kunst, utstillinger og diverse dokumentasjons- og skriveoppdrag.

Blant høydepunktene i dette prosjektet er etableringen av et midlertidig OCA-kontor i Tromsø i løpet av 2016, under SpareBank 1 Nord-Norges kulturnæringsstiftelse, og organiseringen av en internasjonal tverrfaglig konferanse med tittelen Tanker fra verdens ytterkant (12.–13. juni 2016) i samarbeid med Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), Tromsø, i Kunsthall Svalbard. Konferansen samler internasjonale navn fra kunst, psykologi, filosofi, historie, naturvitenskap og juss. Flere detaljer om prosjektprogrammet vil presenteres i løpet av kort tid.

”Tanker fra verdens ytterkant” er strukturert gjennom regional og internasjonal dialog så vel som partnerskap (med institusjoner og enkeltpersoner). Kunstnere og intellektuelle vil bli invitert til å besøke regionen, og således gis et unikt grunnlag til å reflektere over de miljømessige, arkitektoniske, estetiske, økonomiske, politiske og vitenskapelige kreftene som former Nord-Norge og dets forhold til verden.

Arktis-regionen, og særlig den norske, står sentralt i viktige og inspirerende diskusjoner om mulige fremtidsscenarier. Forskere forteller oss at de latente kreftene som frigjøres under issmeltingen i nord, vil være nok til å forsyne verdens byer med kraft i flere generasjoner; at global oppvarming vil åpne Nordøstpassasjen for trafikk og påvirke nasjoner som India, Bangladesh og Kina i så stor grad at det vil få store sosiale og økonomiske konsekvenser.

”Tanker fra verdens ytterkant” er rettet mot noen av de omfattende følgene disse endringene vil få i Nord-Norge, og vil gå nærmere inn på hvilke innovative tilnærmingsmåter til verden en posisjon i dens ytterkant vil kunne gi. Hvilke spørsmål kan man fra et arktisk ståsted reise om eksisterende grenser, og hvordan vil denne spørsmålsstillingen kunne lede til ny tenkning rundt landbesittelser, makt og ressursutnyttelse? Hvorvidt vil samfunns- og fellesskapskonsepter og estetiske begreper som ble utforsket i det 19. og 20. århundre – ofte av norske kunstnere, intellektuelle og blant urbefolkningen – kunne hentes frem igjen for å kaste lys over denne debatten? Vil Arktis på grunn av den tiltagende ørkenspredningen i sør bli jordens nye hage der mat produseres og distribueres?

Disse spørsmålene om hvordan fremtiden vil utspille seg, samt de påfølgende narrativene har sitt utgangspunkt i måten de fysiske kreftene virker på i nord. De henger imidlertid også sammen med fortidens myter og legender og en historiefortelling som er dypt forankret i regionen, dens estetiske historie og måten den er blitt utforsket, anvendt og tilgjengeliggjort på, samt med fremtidige anliggender relatert til handel, transport og sikkerhet.

”Tanker fra verdens ytterkant” vil derfor utforske den poetiske og innovative innvirkningen Nord-Norges beliggenhet kan ha på tankegangen så vel innen kunsten som på andre områder. Særlig retter prosjektet oppmerksomhet mot forholdet mellom kunst, miljø og aktivisme i det arktiske Norge og blant dets nordlige naboer, for slik å kunne få frem hvilken overordnet påvirkning disse faktorene har hatt over tid. Med en klar bevissthet om hvilke konflikter landområdene og ressursene der har vært gjenstand for og hvordan de er blitt oppfattet, vil prosjektet utforske deres forhold til urbefolkning, miljø, kultur og samtidens perspektiver – spesielt den samiske befolkningens historie og nåværende situasjon ikke bare i Nord-Norge, men også i Sverige, Finland og Russland. Med et slikt utgangspunkt har ”Tanker fra verdens ytterkant” til hensikt å utvide forståelsen av de nevnte problemstillingene fra det helt lokale, slik at de kontekstualiseres og knyttes til synergerende anliggender i forskjellige områder og samfunn rundt om i verden.

Vennligst kontakt kommunikasjonsansvarlig Tara Hassel for nærmere informasjon.


OM OCAS NOTASJONS-SERIE
OCAs ”Notasjoner” forløper som en serie programaktiviteter – fremvisning, fragmentering, tenkning, skriving, bevegelse, sosialisering, spising, utstilling og fremvisning – som utforsker institusjonens ønske om å reflektere rundt den kunstneriske praksisens potensial som et alkymistisk rom for offentlig handling.