News

`Phoenix Public Sphere. Man is no Private Being'. A lecture by Rainer Stollman

Published 2014/05/27

Still fromThe Blind Director (directed by Alexander Kluge, 1985)

English version

OCA ANNONSERER‘Phoenix Public Sphere.
Man is no Private Being’

En forelesning av Rainer Stollman


Etterfulgt av en visning av
The Blind Director (regissert av Alexander Kluge, 1985)

Onsdag 4. juni 2014, 19.00
Direkteavspilling

Office for Contemporary Art Norway
Nedre gate 7, 0551 Oslo
www.oca.no l info@oca.no

OCA ønsker velkommen til professor i kulturhistorie Rainer Stollman, som vil holde en forelesning med tittel ‘Phoenix Public Sphere. Man is no Private Being’ på onsdag 4. juni 2014 kl 19.00. Forelesningen følges av en visning av The Blind Director (regissert av Alexander Kluge, 1985).

Begrepet ”offentlig sfære” og ideen om ”det offentlige” har hatt en sentral plass i undersøkelsen av frigjøringen av selvet og andre i Alexander Kluges arbeid som teoretiker, forfatter, filmskaper og TV-produsent. Ved å skissere det 19. og 20. århundres filosofiske paradigmer basert på begrep som tillot å måle en bedre forståelse av personlig og kollektiv utøvelse av frihet og dens forskjellige uttrykk, vil Stollman undersøke grunnleggende funksjoner i begreper formulert av Immanuel Kant (1724–1804), og viktige historiske påstander som de av Jürgen Habermas (b.1929). Stollman stiller spørsmål ved begreper som Kluge bygger sin tenkning på, som ”offentlig sfære” og ”kontra-offentlig sfære”, hvor behovet for individuell frigjøring i en tid hvor et historisk subjekt ikke lenger eksisterer. Stollman vil også granske Kluges begrep om ”følelser” knyttet til privat og kollektiv hukommelse i sin relasjon til mulige rom for handling, samtidig som han vil gjøre en tolkning av Kluges praktiske arbeid slik det står i sentrum av den nåværende historiske utvikling og hvordan det reflekteres i hans film- og TV-produksjoner.

Kvelden avsluttes med en introduksjon til, og en visning av The Assault of the Present on the Rest of Time (regissert av Alexander Kluge, 1985) også kjent som The Blind Director.

For mer informasjon, vennligst kontakt Tara Ishizuka Hassel.


OCA Semesterplan – vår 2014
Parallelt med utstillingen ‘Unwoven World: Beyond the Pliable Plane’, der verker av de norske kunstnerne Brit Fuglevaag, Elisabeth Haarr and Sidsel Paaske er utstilt, presenterer OCA Alexander Kluge’s eklektiske samling av “råmateriale”. Dette er en rekke tv-program som representerer en samling av fotografier, tegninger og diagrammer, samt diverse opptak som ”kan brukes som verktøy til å styrke musklene i vår fantasis kraft”. I Public Sphere and Experience skrevet av Alexander Kluge og Oskar Negt i 1972, refererte de til Walter Benjamins kritikk av det informasjonsdrevne innholdet i moderne kommunikasjonsformer. De kritiserte især måten tv-programmer avviste både fortellerkunsten og evnen til å kommunisere erfaring i sin relasjon til publikum. De hevdet videre at monologformatet i informasjonsprogrammer skulle erstattes med programformater som kunne stimulere seerens deltakelse. Siden han etablerte sitt eget tv-selskap i 1987 (DCTP, Development Company for TV program), har Kluge produsert tusenvis av programmer for tysk fjernsyn som ”engasjerer vår fantasikapasitet til å organisere individuell erfaring som vanligvis er skjult av bevissthetsstrukturer og skjermene som fanger vår oppmerksomhet”. ”Alexander Kluge. Raw Materials: Present Impressions, Past Wishes and Future Fulfillment” reflekterer et bredt engasjement i det norske kunstmiljøet på 1970-tallet relatert til hva ”kunst for folket” skulle være. Dette ble også omtalt i Elisabeth Haarrs retrospektive essay “Fantasien i folkets tjeneste” (2008), hvor hun reflekterer over militantisme og realistisk narrativ i motsetning til abstraksjon og fraværet av narrasjon som andre mater å tilnærme seg temaet.

Om foreleseren
Rainer Stollmann
(b.1947) er en ledende Kluge-ekspert, og var professor i kulturteori og kulturhistorie ved Universitetet i Bremen frem til 2012. Hans doktoravhandling Aestheticization of Politics. Literature Studies on Subjective Fascism (1978) og hans berømte analyse Fascist Politics as a Total Work of Art (1978) fokuserte på hvordan fascismen skapte en dystopisk offentlig sfære hvor en ”vakker illusjon” av virkeligheten som skilte seg fra kunstens ”vakre illusjon” ble brukt som ”et middel for en privat psykisk flukt fra virkeligheten”. Han har forsket og publisert i stor utstrekning på kritisk teori, litteratur, film og massemedia i det 20. århundre, i tillegg til latter og latterkulturer (det groteske, humor og vittighet). I 2008-09 kuraterte han en serie filmer og tv-programmer av Kluge med støtte fra Goethe Institut. Han redigerte tv-intervjuene mellom Alexander Kluge og dramatiker Heiner Müller, som ble sendt i et utvalg på tysk TV mellom 1988 og 1995. I det siste han han blant annet publisert The Sense of Beauty Emerging from the Ice. Conversations with Alexander Kluge (på tysk, 2005) og Fear as a Good Remedy Against Constipation (2010).


Office for Contemporary Art Norway

OCA er en ikke-kommersiell stiftelse opprettet av Kirke-og kulturdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2001 med hovedformål å legge til rette for, og å stimulere til, utveksling mellom norske og internasjonale kunstinstitusjoner og profesjonelle aktører innen kunstfeltet. Siden opprettelsen har OCA vært ansvarlig for et program med utstillinger, konferanser, forelesninger og seminarer både i Norge og i utlandet, samt å støtte norske kunstneres aktivitet på den internasjonale kunstarena.