News

OCA Semesterplan – Autumn 2012: `The Articulation of Protest´

Published 2012/08/28

From William Bunge’s Fitzgerald: Geography of a Revolution (1971)

English version

OFFICE FOR CONTEMPORARY ART NORWAY ANNONSERER

The Articulation of Protest:
to forelesninger om informasjonslogistikk
og sosial aktivisme i vår tid

Rasmus Fleischer fredag 14. september 2012 / 19.00
Alberto Toscano fredag 21. september 2012 / 19.00
Direkteavspilling

Office for Contemporary Art Norway
Nedre Gate 7
0551 Oslo, Norway
www.oca.no info@oca.no

Hva betyr autonomi i dag? I essayet ‘What Is the Meaning of Autonomy Today?’ stiller medieaktivisten Franco “Bifo” Berardi nettopp dette spørsmålet for å spore hvordan autonomi har utviklet seg, fra den historiske bevegelsen Autonomia, til en sinnstilstand som må rotfestes i enhver form for selvorganisering av kognitivt arbeid, siden den menneskelige bevisstheten er mer kompleks enn det fornuften alene kan forvalte. Forekomsten av ”fri kultur” innenfor demokratiske og sosialdemokratiske modeller er fortsatt prisgitt et byråkrati som ivaretar individets interesser og fordeler disse etter statlige regler. Samtidig som kulturprodusenter gjennom autonomien krever avregulering eller sikring av eget levebrød, er det ofte slik at disse disse strategiene strider mot standard lover og prosedyrer. Særlig gjelder dette  loven om opphavsrett, som av eksperter og aktivister på dette feltet ses på som foreldet og avleggs i forhold til samtidens kommunikasjonsplattformer.

Office for Contemporary Art Norway presenterer ’The Articulation of Protest’, to forelesninger i september 2012 som finner sted på OCA. Begge forelesningene tar for seg kommunikasjons- og handlingsstrategier som har oppstått i den senere tid, enten i dialog eller konflikt med eksisterende lovgivning. Dette setter sikringen av en fri utveksling av informasjon og kunnskap opp mot statens eller kapitalismens forsøk på å gjøre kunnskap og informasjon til handelsvarer. Det første foredraget fredag 14. september holdes av den svenske historikeren Rasmus Fleischer, en av grunnleggerne av Piratbyrån. Det andre foredraget fredag 21. september holdes av samfunnsteoretikeren Alberto Toscano, forfatter av Fanaticism: On the Use of an Idea. Forelesningene vil gå inn på individuelle og kollektive tiltak og andre strategiske valg, og diskutere dem i lys av den kritiske organiseringen, ytringsfriheten og aktivismens historie. 

Forelesningene kan også følges direkte på våre nettsider.

OM PROGRAMMET
Foredrag ved Rasmus Fleischer
fredag 14. september 2012 / 19.00
I 2009, etter måneder med rettslige disputter, vant svenske myndigheter fram med et påbud mot Pirate Bay, og blokkerte dermed tilgangen til verdens største BitTorrent fildelingsside på internett. Pirate Bay parerte med å gjøre koden som styrer hele nettstedet tilgjengelig som en gratis nedlastbar fil slik at hvem som helst kunne kopiere og installere den på sin egen server. Dette førte til at flere hundre nye versjoner av nettstedet ble opprettet.

Rasmus Fleischer er en av grunnleggerne av Piratbyrån, tett forbundet med Pirate Bay. Han vil i foredraget snakke om politisk engasjement og diskutere i hvilken grad hastighet, eller i motsatt fall langsomhet, kan omformes til ressurser i en mer grunnleggende politisk kritikk. Fleischer vil gjøre dette med utgangspunkt i utviklinger og polemikker innenfor "sosiale medier", og samtidig se på hvordan entusiasmen og skepsisen til internettet i noen tilfeller kan være del av den samme, motrevolusjonære bevegelsen.

Foredrag ved Alberto Toscano
fredag 21. september 2012 / 19.00
Logistikk har den siste tiden hatt en sentral rolle i en del av samtidskunsten som søker å destabilisere våre etablerte oppfatninger om verden. Siden logistikken fungerer gjennom usynlig sirkulasjon heller enn gjennom symboler for makt og protest, vil en kunst som jobber med utgangspunkt i logistikk nødvendigvis stå i motsetning til mer konvensjonelle oppfattelser av kunst som motstand, uenighet eller aktivt inngrep. Alberto Toscano vil undersøke skillet mellom protest og logistikk på to måter. Den første med fokus på hvordan en informasjonsestetikk brukes i representasjonen av uenighet og logistikk. Den andre i en analyse av hvordan uenighet endrer seg, fra protest mot autoritetene til oppmerksomhet overfor hvordan logistikk tilsidesetter kunstens protest.

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Rasmus Fleischer
Rasmus Fleischer er en svensk historiker, forfatter, og noen ganger musiker.  I nesten et tiår har han holdt forelesninger om opphavsrettens krise. Fleischer var en av grunnleggerne av Piratbyrån (2003-09), en gruppe som aktivt forsøkte å problematisere ideen om ”åndsverket”/”intellektuell eiendomsrett” i skjæringspunktet mellom teknologi, kunst og politikk. Han har skrevet bøkene Musikens politiska ekonomi  (2012), Boken & Biblioteket (2011) og Postdigitala manifestet (2009), som også var hans doktogradsavhandling ved Samtidshistoriska institutet ved Universitetet i Södertörn om motivasjonen bak hvordan lydmedia har vært regulert i det 20. århundre. Som historiker forsker Fleischer også på utviklingen av fascismen i dag.

Alberto Toscano
Alberto Toscano er samfunnsteoretiker, filosof og sosiologiforeleser ved Goldsmith-universitetet i London. Han er forfatteren bak Fanaticism: On the Uses of an Idea (2010) og The Theatre of Production: Philosophy and Individuation Between Kant and Deleuze (2006). Toscano har oversatt flere bøker av Alain Badiou til engelsk, deriblant Logics of Worlds (2009), The Century (2007) og Handbook of Inaesthetics (2005). Han er medredaktør av Alain Badious Theoretical Writings (2004) og On Beckett (2003), og medoversetter av Éric Alliezs The Signature of the World (2004) og Antonio Negri’s Political Descartes (2007). Han har også utgitt flere artikler om samtidsfilosofi, ontologi og sosialteori. Han sitter i redaktørstyret for tidsskriftet Historical Materialism, og redigerer den italienske listen over Seagull Books. Han er for tiden i ferd med å avslutte Cartographies of the Absolute, en bok om representasjoner av samtidskapital skrevet i samarbeid med Jeff Kinkle.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Maria Moseng.


Arrangementet er støttet av det Italienske Kulturinstitutt i Oslo.

From William Bunge’s Fitzgerald: Geography of a Revolution (1971)

From William Bunge’s Fitzgerald: Geography of a Revolution (1971)

Related